Aktuarstandarder

Aktuarstandarder

torsdag 02.11.23 Skrevet av Qingsheng Dong

Den Norske Aktuarforening har gjennom årsmøter og medlemsmøter vedtatt de internasjonale standardene

Den Norske Aktuarforening har gjennom årsmøter og medlemsmøter vedtatt de internasjonale standardene ISAP1 og ISAP4 samt de europeiske standardene ESAP1, ESAP2 og ESAP3 som veiledende standard for aktuariell praksis for medlemmer av Den Norske Aktuarforening.

Aktuarielle standarder er et hjelpemiddel for aktuarer og er ment som en veiledning til aktuarer når de utfører aktuarmessige beregninger og tjenester. Formålet at det aktuarmessige arbeidet som utføres er  profesjonelt og utføres med tilstrekkelig aktsomhet. I tillegg til de internasjonale og europeiske  standardene har vi også norske standarder.

Internasjonale og europeiske standarder

Den internasjonale aktuarforeningen IAA er ansvarlig for de internasjonale standarder kalt ISAP og den europeiske aktuarforeningen AAE er ansvarlig for de europeiske standardene kalt ESAP. Følgende standarder er vedtatt som veiledende standarder av Den Norske Aktuarforening:

Standard

Utviklet av

Behandling
i DNA

Kommentar

ISAP 1: General Actuarial Practice

IAA

Årsmøtet 15.02.2019

Generell standard som de øvrige standardene fra IAA bygger på.

ISAP 4: IFRS 17 Insurance Contracts

IAA

Årsmøte 13.02.2020

Standard for beregning og offentliggjøring av IFRS17 regnskap

 

Guide til IFRS 17(ISAP 4)

 

Aktuarstandard for IFRS 17(ISAP 4) Full presentasjon

ESAP 1: General Actuarial Practice

AAE

Medlemsmøte

17.03.2022

Generell standard som de øvrige standardene fra EEA bygger på. Overlapper i stor grad med ISAP 1

ESAP 2: Actuarial Function Report under Directive 2009/138/EC (Solvency II)

AAE

Medlemsmøte

17.03.2022

Veiledning til aktuarfunksjonens rapport felles solvensregelverk for EU/EØS, Solvens II

ESAP 3: Actuarial practice in relation to the ORSA process under Solvency II

AAE

Medlemsmøte

17.03.2022

Veiledning til ORSA under felles solvensregelverk for EU/EØS, Solvens II

Vi tar mer enn gjerne imot kommentarer og rettelser på veiledningen til ISAP 4. De kan sendes direkte på email til Trond Killi. Andre spørsmål angående standarder kan rettes til arbeidsgruppe for Aktuarstandarder: Her

 

Norske aktuarstandarder og regnskapsstandarder

De norske regnskapsstandardene og den norske aktuarstandarden dreier seg om beregning av pensjonskostnader. Det finnes følgende standarder:

Standard

Utviklet av

Behandling
i DNA

Kommentar

NRS 6: Pensjonskostnader

Norsk Regnskapsstiftelse

1995

Beregning av regnskapsmessige pensjonskostnader for bedrifter

Aktuarstandard for beregning av pensjonskostnader

Den Norske Aktuarforening

1995

En aktuariell veiledning for beregning av regnskapsmessige pensjonskostnader for bedrifter

NRS(V): Offentlige tjenestepensjonsordninger

Norsk Regnskapsstiftelse

1995

Beregning av regnskapsmessige pensjonskostnader for offentlige ordninger

 

Kort beskrivelse av de Internasjonale og europeiske standardene

ISAP 1

Dette er selve grunnplanken for aktuarstandardene og er den generelle standarden for aktuariell praksis som de andre ISAP'ene bygger på. Den legger føringer på hvordan aktuaren skal forstå oppgaven og oppgavens omfang. Hvordan aktuaren skal forholde seg til andre profesjoner i utførelse av oppgaven. Hvordan aktuaren skal vurdere hensiktsmessighet av oppgaven, datakvalitet, forutsetninger og metode. Hvordan aktuaren skal påse at modellen som brukes er formålstjenlig og hvordan resultatene skal tolkes i forhold til oppgaven. Hvordan aktuaren skal påse at oppgaven som utføres dokumenteres på en ordentlig måte og hvordan resultatene skal kommuniseres. 

ISAP 1 skal sikre at aktuarmessige tjenester utføres profesjonelt og med tilstrekkelig aktsomhet. At resultatene er relevante for oppgaven som skal utføre, presenteres tydelig og forståelig samt er komplette. Videre at forutsetningene og metodikken som er brukt blir fremstilt på en korrekt måte.

Standarden er tiltenkt å gjelde for de aktuarer som utfører aktuarmessige tjenester generelt. Dette kan også være en aktuar som råd gir en tredjepart. Eksempel på en slik tredjepart kan være revisor, regulerende myndigheter eller som rådgiver for en mulig kjøper.

 

ISAP 4

Formålet med denne standarden er å gi veiledning til aktuarer når de utfører aktuarmessige tjenester internt eller eksternt i forbindelse med IFRS 17. Formålet er videre å sikre at brukerne av et finansregnskap har tilstrekkelig tillit til det aktuarmessige arbeidet som utføres slik at:

  • Aktuarmessige tjenester utføres profesjonelt og med tilstrekkelig aktsomhet
  • Resultatene er relevante for regnskapets interessenter, presenteres tydelig og forståelig samt er komplette
  • Forutsetningene og metodikken (inkludert modeller og modelleringsteknikker) som er brukt blir fremstilt på en korrekt måte.

Standardens er tiltenkt å gjelde for de aktuarer som utfører aktuarmessige tjenester relatert til IFRS17 ved utarbeidelse av virksomhetens IFRS regnskap. I tillegg er den tenkt å gjelde aktuarer som utfører andre aktuarielle tjenester i forbindelse med IFRS 17.

ISAP4 standarden hviler tungt på den generelle ISAP1 standarden og er, litt populistisk sagt, kun tydeliggjøring av hvordan ISAP1 bør forstås når det gjelder aktuarielle beregninger under IFRS17. I tillegg til å ha referanser til ISAP1, så har også ISAP4 mange referanser til selve IFRS17 standarden.

Standarden går gjennom punkt for punkt de stegene som aktuaren vil måtte gå gjennom for beregning av IFRS17 og peker ut hvordan aktuaren best skal forholde seg til de forskjellige stegene og ofte refereres det til ISAP1 og/eller selve IFRS17 standarden.  For eksempel at aktuaren skal validere valget av metode (BBA, PAA eller VFA), forutsetninger, kostnadsfordeling, bruk av diskontering, aggregering av CSM og risikojustering.

Generelt sett så setter ISAP4 en god og generell ramme for hvordan man som aktuar skal forholde seg faglig korrekt til beregningen av IFRS17. Dette inkludert de nevnte referansene til ISAP1 og IFRS17 standarden.

 

ESAP 1

Som for ISAP1 er dette «bunnplanken» i de europeiske standardene og bygger i stor grad på ISAP 1.

Standarden dreier seg om hvordan man skal utføre generelt aktuararbeid, databruk, etterprøvbarhet, dokumentasjon, bruk av ekspertvurderinger etc. Den gir ikke noen spesielle føringer utover det som står i ISAP 1.

 

ESAP 2

Det er et rammeverk for utarbeidelse av aktuarfunksjonens rapport under Solvens II (Directive 2009/138/EC). Standarden gir noen føringer for hvordan aktuaren skal gi sine innspill eller «opinions» når det gjelder beregningene av Solvens II.  Dette gjelder f.eks. beregningsmetoder av «technical provisions», datakvalitet, ekspertvurderinger avstemming med ledelsen etc.

Kortfattet: Hvordan bruke ESAP 1 i aktuarfunksjonens rapport

 

ESAP 3

Det er et rammeverk for utarbeidelse av ORSA under Solvens II (Directive 2009/138/EC)

Det er en relativ kort standard som går gjennom hvordan man skal påse god aktuariell kvalitet i ORSA prosessen.

Kortfattet: Hvordan bruke ESAP 1 i ORSA beregningene