Fagseminar IFRS 17

torsdag 22.09.2022 09:00-16:15

IFRS 17-arbeidsgruppen i Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til seminar 22. september

IFRS 17-arbeidsgruppen i Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til seminar om IFRS 17.Tema for seminaret vil være erfaringer knyttet til implementeringen av IFRS 17, både fra selskapene og fra revisorer/konsulenter samt Finanstilsynet, med fokus på utvalgte temaer som reassuranse, poolordninger, diskontering, risikojustering og behandling av gjensidighet under IFRS 17.

09:00-09:10

Velkommen

Mats Sollie, leder i arbeidsgruppen

09:10-10:10

IFRS 17 for gjensidige selskaper

Henrik Persson og Mikkel Jarboel beskriver flere problemstillinger som har fremkommet under implementeringen av IFRS 17 for gjensidige forsikringsselskaper. De vil også gå gjennom de diskusjoner som har blitt fremført under disse problemstillingene i bransjen og deres internasjonale nettverk.

Presentasjonen vil bli holdt på svensk og dansk.

Henrik Persson og Mikkel Jarbøl (Deloitte)

10:10-10:20

Pause

10:20-11:15

IFRS 17 og poolordninger

Lars Kristian Jørgensen vil ta for seg problemstillinger knyttet til hvordan poolordninger, captives, koassuranse og frontingansvar skal regnskapsføres ihht IFRS 17-standarden.

Lars Kristian Jørgensen (PwC)

11:15-12:00

AAE IFRS 17 survey

Kristoffer Borch vil gå gjennom spørreundersøkelsen som den europeiske aktuarforeningen (AAE) har gjennomført i sommer og de erfaringene fra implementeringen av IFRS 17 som fremkommer av undersøkelsen.

 

Presentasjonen vil bli holdt på dansk.

Kristoffer Bork (KPMG, Leder for IFRS 17-gruppen i AAE)

 

12:00-13:00

Lunsj

13:00-13:30

IFRS 17 i Norge

Finansdepartementet har fastsatt endringer i regnskapsreglene for forsikringsforetak som følge av ny internasjonal regnskapsstandard om forsikringskontrakter (IFRS 17). Endringene trer i kraft med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2023 eller senere. Terje Nilsen fra Finanstilsynet vil fortelle om endringene i regnskapsreglene og erfaringer fra implementeringen av IFRS 17 i Norge.

 

Terje Nilsen (Finanstilsynet)

13:30-14:15

Regnskapsføring av reassuranse under IFRS 17

Hanno Reich fra Munich Re vil fortelle om aktuelle problemstillinger og erfaringer med regnskapsføring av reassuransekontrakter under IFRS 17.

Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Hanno Reich (Munich Re)

14:15-14:30

Pause

14:30-15:30

Diskonteringsrente i IFRS 17

Tijn Schulting vil ta opp flere problemstillinger ved fastsettelse av den relevante diskonteringsrente under IFRS17. Hvordan ser markedet med observerbare priser ut og hvordan sikre man at forsikringskontraktens egenskaper er tilstrekkelig reflektert?

Tijn Schulting (Nordea)

15:30-16:15

Risikojustering under IFRS 17

Mats Sollie vil diskutere noen problemstillinger knyttet til valg av modeller for Risikojustering brutto og for reassuranse, og behovet for informasjon i noteopplysningene.

Mats Sollie (Aksio Actuarial Intelligence)

Seminaret gir 7 poeng for internasjonalt godkjent aktuar.

 

Påmelding

Påmelding er bindende og gjøres nederst på denne siden senest 16. september 2022.

Ved spørsmål kontakt admin@aktfor.no

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Henrik Persson

Henrik Persson

Henrik är auktoriserad revisor, licensierad revisor för finansiella företag och director. Han har över 20 års erfarenhet av att arbeta med revisions- och rådgivningstjänster för alla typer av bolag inom försäkring och tjänstepension i Sverige och Storbritannien.

Henrik är ansvarig för redovisnings- och regelverksfrågor på Deloitte för försäkring och tjänstepension, vilket inkluderar IFRS 17, Solvens 2 och IORP 2. Han har varit utsedd internrevisor i flera försäkringsföretag. Han har bred kunskap om regelverk för försäkrings- och tjänstepensionsföretag och har jobbat med stora, komplicerade regelverks- om IFRS 17-implementeringsprojekt. Henrik har skrivit flera längre artiklar om IFRS 17 och IORP 2 i branschtidningen Balans om praktiska tillämpningsfrågor, bland annat om tillämpning av IFRS 17 i ömsesidiga företag och i Unit-linked verksamhet.

Mikkel Jarbøl

Mikkel Jarbøl

Mikkel er aktuar med bred erfaring inden for en især pension og forsikring. Mikkel har opbygget sin erfaring gennem en række positioner i danske og nordiske pensions- og forsikringsselskaber, herunder 10 år som ansvarshavende aktuar og senere også risikostyringsansvarlig samt adm. dir. for et pensionsselskab 2014-2018.

Mikkel Jarbøl har siden sin ansættelse i Deloitte primo 2019 primært beskæftiget sig med implementering af IFRS 17 på det nordiske forsikringsmarked. Mikkel er desuden ansvarlig for Deloittes Nordiske IFRS 17 forum. Derudover reviderer Mikkel pensions-selskaber efter både nationale regnskabsregler og IFRS 17.

Mikkel har i sin karriere haft særlig fokus på risikostyring, herunder implementering af Solvens II og siden 2004 arbejdet med markedsværdier på hensættelsessiden.

Mikkel er internationalt medlem af den Danske Aktuarforening og tidligere formand.

Lars Kristian Jørgensen

Lars Kristian Jørgensen

Lars Kristian er Statsautorisert revisor, Autorisert Finansanalytiker og Partner i PwC. Han har fulgt utviklingen av standarden i flere år og har blant annet jobbet 2 år i PwCs internasjonale fagavdeling i London med IFRS 17. Siden 2017 har Lars Kristian jobbet med IFRS 17 på mer eller mindre daglig basis, og leder flere av PwCs IFRS 17-implementeringsprosjekter.

Kristoffer Bork

Kristoffer Bork

Kristoffer is a very experienced actuary med 20 years of experience from the Danish and Nordic insurance industry before he changed path to the professional services industry. Kristoffer has engaged several IFRS17engagements in recent years in the Nordic insurance industry. Kristoffer has also been active in the Actuarial Association of Europe (AAE) as a former Board member and President. Currently, Kristoffer is heading the IFRS 17 task force of the AAE.

Kristoffer has worked as a consultant since 2013, and Director/Partner in KPMG since 2014. In KPMG, Kristoffer taken responsibility of a series of IFRS 17 implementation engagements in the Nordic insurance sector, and in general, he is experienced with cash-flow based valuation projects in relation to Solvency II, Due Diligence projects, and IFRS 17. Further, Kristoffer has lead many governance and compliance related engagements relating to reserving, reporting, and implementation of Solvency II and IFRS 17.

Kristoffer was a Board member of Den Danske Aktuarforening from 2009 to 2016, and President from 2010 to 2016.

Kristoffer was a Board member of the AAE from 2015 to 2018, and President from 2016 to 2017.

Terje Nilsen

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Tilsynsrådgiver i Finanstilsynet med ansvar for finansforetakenes regnskapsregler. Han har mer enn 25 års erfaring fra Finanstilsynet.

Hanno Reich

Hanno Reich

Hanno studied mathematics and physics at the University of Dortmund and graduated in 1986 with master’s degree.

From September 1986 until June 1989 he worked in the actuarial department of ARAG Health Insurance in Munich. His main tasks were pricing, repricing, valuation of reserves, external and internal reporting and statistics.

In July 1989 he joined KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Cologne. In the first couple of years he mainly worked in the audit of life-, health and reinsurance companies. Later the scope of his work widened and he also worked on consulting projects like IFRS and US GAAP conversions, MCEVs, Solvency II and M&A projects. Hanno has been working on projects in several countries like Austria, Switzerland, the Netherlands, Belgium, Spain Portugal and Korea.

Hanno was appointed KPMG Partner in 2004 and was head of the life and health actuarial practice of KPMG Financial Services in Germany.

In 2018 Hanno joined Munich Re as Senior Consultant and member of the Accounting and Regulatory team in Munich Re Markets, a business unit specialized in life reinsurance solutions which transfer market risk

Hanno passed the actuarial exam in1994 and became a fellow of DAV.

Hanno is member of the Health Insurance, Accounting and Regulatory committees of the DAV. He is chairman of the HGB Accounting Group (local German accounting) and member of the IFRS 17 working group.

Tijn Schulting

Tijn Schulting

Tijn Schulting tok aktuar utdannelse i Amsterdam i 2009 og siden har han jobbet med ulike problemstillingen tilknyttet marketverdibalansen til forsikringsselskaper. I dag er han ansvarlig for aktuarfunksjonen i Nordea Liv. 

Mats Sollie

Mats Sollie

Mats Sollie er aktuar med erfaring fra forsikringsbransjen siden 1998. Mats har tidligere 10 års erfaring som ansvarshavende aktuar for Protector Forsikring, Storebrand Forsikring og Storebrand Helseforsikring, og 4 år som Senior Manager og Director i Deloitte. Mats har også jobbet som reassuranseansvarlig, CRO, aktuarfunksjonen og leder for produkt. I de siste 4 årene har Mats jobbet med implementeringen av IFRS 17 hos en rekke norske forsikringsselskaper. Mats er for tiden Partner i Aksio Actuarial Intelligence AS.

Mats er leder for IFRS 17-arbeidsgruppen i Den Norske Aktuarforening.

Mats er leder for Fagkomite Skade i Den Norske Aktuarforening.

Sted

Felix Konferansesenter

Bryggetorget 3, 0250 Oslo, Norway

Bestilling

Bestilling er stengt!