Gjennomføring av ventede EØS-regler om et pan-europeisk individuelt pensjonsprodukt

Gjennomføring av ventede EØS-regler om et pan-europeisk individuelt pensjonsprodukt

tirsdag 13.02.24 Skrevet av Qingsheng Dong

Finansdepartementet

Dato 08.02.2024

Deres referanse: 19/3161

 

Høringsuttalelse - Gjennomføring av ventede EØS-regler om et pan-europeisk individuelt pensjonsprodukt 

Den Norske Aktuarforening (DNA) viser til høring på gjennomføring av ventede EØS-regler om et pan-europeisk individuelt pensjonsprodukt.

DNA har forstått det slik at Finanstilsynet antar at PEPP må implementeres i Norge i tråd med EØS-avtalen. DNA registrerer at dette blir et paneuropeisk produkt for individuell pensjonssparing, der visse regler er like uansett hvilket land produktet kjøpes i, og der en kan fortsette innbetaling uansett om en flytter mellom land. Samtidig vil landenes lokale regler for produkter og skatt fremdeles gjelde. DNA antar at dette vil begrense utbredelsen av produktet (produktene) vesentlig, i hvert fall på kort sikt.

DNA har på forespørsel blant sine medlemmer ikke registrert at det er særlig interesse blant pensjonsinnretningene til å tilby PEPP. Vi ser heller ikke spesielle aktuarielle problemstillinger knyttet til PEPP på det nåværende tidspunkt. Vi vil likevel ikke utelukke at det på et senere tidspunkt vil kunne bli behov for avklaringer om produktreglene.

Vi har ikke innsigelser mot at det for øyeblikket fastsettes en nedre grense for utbetaling ved 62 år, men vil minne at regjeringen i Meld. St. 6 (2023-2024) «Et forbedret pensjonssystem med styrket sosial profil», har foreslått å innføre normalder og automatisk justering også av tidliguttak av alderspensjon. På sikt bør nedre grense for PEPP-produktet tilpasses dette.

 

Med vennlig hilsen

Den Norske Aktuarforening

Trond Killi

Leder