Endringer i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og enkelte andre lover

Endringer i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og enkelte andre lover

onsdag 10.01.24 Skrevet av Qingsheng Dong

Ny avtalefestet pensjon

Proposisjon: Ny AFP i offentlig sektor

Den Norske Aktuarforening (DNA) har pekt på flere aspekter i forbindelse med Høring – forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor av 17. november 2022. Foreningen har hatt et særlig fokus på lovverket, opptjeningen, utbetalingskriterier og finansiering. DNA trakk frem spesielt

  • Det er behov for en ordentlig gjennomgang av AFPs rolle i pensjonssystemet. Med dette nye forslaget får offentlig sektor samme type AFP-ordning som i privat sektor. Ordningen har mange svakheter og det er behov for en revidert AFP.
  • De foreslåtte vilkår og kvalifikasjonsregler er meget kompliserte. DNA mener det burde vært mulig å forenkle reglene, og diskuterer dette litt nærmere i det videre.
  • DNA støtter at det i de kommunale fonderte ordningene legges opp til forhåndsfinansiering av betinget tjenestepensjon, men at forskjellen mellom denne og en AFP betales med engangspremie ved pensjonsuttak. Forholdet til privat AFP og ev. finansiering på tvers av offentlig AFP og privat AFP må utredes nærmere dersom dette blir aktuelt

Proposisjonen (forslag til lovvedtak) ble oversendt Stortinget 15. desember 2023. Saken har høring i Finanskomiteen 18.01.2024, og vil kunne bli vedtatt rundt påsketider i år. Proposisjonen nevner DNA ved flere anledninger.

De fleste av forslagene fra høringen består, og ny offentlig AFP blir i stor grad lik AFP i privat sektor. Tjenestetid i privat sektor vil kunne medregnes i ansinennitetskravene ved 62 år, og det gis under spesielle betingelser (f.eks. har fartidstid i offentlig sektor) mulighet til å få offentlig AFP selv om man jobber i privat sektor for årskullene 1963 til 1965.  AFP i offentlig sektor innføres 1.1.2025. 

Lovverket i fokus

Først og fremst mener DNA at dagens regelverk rundt AFP er for komplisert for enkeltpersoner å forstå. De påpeker at lovforslaget knyttet til AFP trenger utdyping og detaljering. Dette har departementet tatt til etterretning, og det påpekes at videre presiseringer og detaljer planlegges å gis i forskrift. 

Opptjening av AFP

Når det gjelder opptjening av AFP, påpeker DNA at AFP ikke opptjenes lengre enn til 61 år. AFP gir derfor ikke samme insentiver som andre alderspensjonsytelser til å fortsette å arbeide, herunder arbeidslinjen. Foreningen mener dette burde revurderes, men dette har foreløpig ikke fått gjennomslag. Departementet viser til at opptjeningsreglene er fastsatt i avtalen fra 3. mars 2018. 

Utbetalingskriterier

DNA mener at AFP burde være et tillegg til betinget tjenestepensjon, og ikke et enten eller. Dette vil etter vår oppfatning gi større forutsigbarhet for individene, bl.a. fordi individiene, med de kompliserte kvalifikasjonskravene, potensielt kan ta ut betinget pensjon og med det diskvalifisere til ny offentlig AFP selv om man på et senere tidspunkt kunne kvalifisert til ny offentlig AFP. Dette forslaget ble imidlertid ikke gjort noe med, da departementet mener det vil komplisere regelverket unødvendig. Det vil arbeides videre, i forbindelse med utviklingen av privat AFP, med gjensidig medregning og finansiering, samt sikre at det ikke utbetales «dobbelt» AFP og/eller både betinget tjenestepensjon og privat AFP.

 Finansiering av AFP

Når det kommer til finansiering, er DNA enige i at den nye AFP-ordningen bør finansieres gjennom engangspremier. Dette synet støttes av de fleste høringsinstansene. Foreningen mener også at det er viktig å finne en løsning for refusjon av AFP innad i offentlig sektor. De påpeker at ikke alle pensjonsordninger er medlem av overføringsavtalen og bør hensyntas spesielt. Her svarer departementet at det forventes at tjenestepensjonsleverandørene finner hensiktsmessige finansieringsløsninger innenfor eksisterende regelverk. Statens pensjonskasse (SPK) har allerede startet arbeidet både med finansiering og fordeling av kostnader til ny offentlig AFP, og med forskrifter til loven. 

Regnskapsføring av AFP

DNA har også meninger om regnskapsføring av ny offentlig AFP. De mener det er ønskelig at Kommunal-og distriktsdepartementet og Norsk Regnskapsstiftelse gjør vurderinger angående hvordan dette skal gjennomføres. Departementet (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) viser til at denne problemstillingen bør rettes til riktig departement (Finansdepartementet, Kommunal og distriktsdepartementet). 

 

Proposisjonen: Prop. 35 L (2023–2024) - regjeringen.no

Høringsnotatet: Høring – forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor - regjeringen.no

DNAs høringssvar: DNA sin høringsuttalelse på forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor (aktfor.no)