DNA sin høringsuttalelse på forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

fredag 17.02.23 Skrevet av Qingsheng Dong

Høringsnotatet følger opp avtalen 3. mars 2018 med lovforslag for den AFP-ordningen som er beskrevet i avtalen. Ny AFP i offentlig sektor skal gjelde for årskullene født 1963 og senere.

I høringssvaret trekker vi frem følgende i hovedpunkter:

  • Det er behov for en ordentlig gjennomgang av AFPs rolle i pensjonssystemet. Med dette nye forslaget får offentlig sektor samme type AFP-ordning som i privat sektor. Ordningen har mange svakheter og det er behov for en revidert AFP, noe som beskrives nærmere i det videre.
  • De foreslåtte vilkår og kvalifikasjonsregler er meget kompliserte. DNA mener det burde vært mulig å forenkle reglene, og diskuterer dette litt nærmere i det videre.
  • DNA støtter at det i de kommunale fonderte ordningene legges opp til forhåndsfinansiering av betinget tjenestepensjon, men at forskjellen mellom denne og en AFP betales med engangspremie ved pensjonsuttak. Forholdet til privat AFP og ev. finansiering på tvers av offentlig AFP og privat AFP må utredes nærmere dersom dette blir aktuelt.