Foreningen ber om innspill til to høringer

Foreningen ber om innspill til to høringer

fredag 27.01.23 Skrevet av Qingsheng Dong

Høringsbrev Utdelinger i finansforetak: Forslag til endringer i finansforetaksloven

Finansdepartementet har sendt på høring Finanstilsynets forslag til endringer i lov 22. juni 2022 nr. 79 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven). Forslaget gjelder for det første endringer i reglene om utdeling av utbytte i finansforetak som er allmennaksjeselskap eller aksjeselskap. For det andre gjelder forslaget endringer i reglene om utdelinger i finansforetak med egenkapitalbevis.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing/id2959531/

 

Høring – Institusjonelle investorer og kapitalforvaltere skal utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for aktivt aksjeeierskap

Institusjonelle investorer og kapitalforvaltere pålegges rapporteringsplikt mv. med formål å fremme et langsiktig aktivt aksjeeierengasjement. Forslaget skal gjennomføre av deler av andre aksjonærrettighetsdirektiv.

https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/horing--forslag-til-forskriftsendringer-for-gjennomforing-av-deler-av-andre-aksjonarrettighetsdirektiv/

Vi ber medlemmene komme med innspill til Fagkomite for Finans og Risikostyring for en eventuell høringsuttalelse innen 15. februar.  Innspillene kan sendes til Ingrid Gould (ingrid.gould@gjensidige.no )