Høringssvar til NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem

Høringssvar til NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem

mandag 06.03.23 Skrevet av Qingsheng Dong

Vi søker aktuarer som har greie på skatt til vårt høringssvar til NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem.

I forslaget foreslås det endrede skattevilkår for pensjons- og forsikringsprodukter noe som angår oss.

Er du interessert i å være med så ta kontakt med leder for fagkomite Liv- og Pensjon Sissel Rødevand på epost sissel.rodevand@actecan.no

 

Høringen finner man under følgende link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2022-20-et-helhetlig-skattesystem/id2952276/